Plastbest obchodné podmienky

# I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom objednávkového formulára dostupného na webovej adrese www.plastbest.sk.

Záväzným potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom súhlasí. Pred takýmto potvrdením má kupujúci plnú možnosť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámiť.

# II. ZÁKLADNÉ POJMY

Predávajúci: Spoločnosť PLASTBEST s.r.o., so sídlom Uzovce 203, 082 66 Uzovce, IČO51139952, DIČ 2120605036, IČ DPH SK2120605036 podľa §4 zapísaná v obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122921/B

Kupujúci: v pozícii kupujúceho môže vystupovať spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvorením a plnením spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v Obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

# III. KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy záväzným odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky zo strany predávajúceho. Objednávka sa v tomto prípade kupujúcemu potvrdí e-mailom. Toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy.Ak je kupujúcim podnikateľ, dochádza potvrdením záväznej objednávky z jeho strany k návrhu na uzavretie zmluvy a samotná zmluva vzniká okamihom potvrdenia tohto návrhu zo strany predávajúceho.

# IV. OBJEDNÁVKA

Kupujúci obdrží tovar za cenu platnú v čase uzavretia objednávky. V potvrdení objednávky bude kupujúcemu zároveň táto cena potvrdená. V prípade tovaru na objednávku, má kupujúci právo vopred sa oboznámiť s touto skutočnosťou a zároveň právo na potvrdenie ceny tohto tovaru a to telefonicky alebo e-mailom.

# V. CENA

Všetky ceny produktov na web-stránke sú zmluvnými cenami. Ceny sú uvádzané s DPH. Cena uvedená v popise produktu nezahŕňa náklady na dopravu, poštovné, či balné.

# VI. DODANIE TOVARU

Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci v objednávke uviedol ako adresu dodania tovaru. Tovar je kupujúcemu dodaný v lehote max. do 11 pracovných dní (počas stavebnej sezóny). Táto lehota sa môže líšiť v závislosti od vyťaženia vozidla na konkrétny smer rozvozu.
V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti ako nedodaný predávajúcemu späť, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od kupujúceho úhradu nákladov na dopravu, či poštovné a balné, ktoré mu s takýmto neúspešným dodaním tovaru vznikli.
V prípade nedodržania dodacej lehoty predávajúcim má kupujúci právo objednávku zrušiť a to bez účtovania poplatku za takéto zrušenie.
V prípade zrušenia objednávky 1 deň pred oznámeným termínom doručenia má predávajúci právo účtovať si poplatok za zrušenie.

# VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu je možné realizovať nasledujúcimi spôsobmi:

  • Platba pri prevzatí – dobierka (dostupné len pre Slovenskú republiku)
  • Platba bankovým prevodom na účet (tento spôsob platby je možný len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Prevod z inej banky môže trvať až 3 pracovné dni. Vaša objednávka bude vybavená po obdržaní vašej platby na náš účet)

# VIII. SPÔSOBY DODANIA TOVARU

  • Osobný odber – tovar je možné prevziať osobne na našej prevádzkovej adrese.
  • Dodanie našou dopravou – dopravíme vám tovar až domov / na vami zvolenú adresu.

# XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

POSTAVENIE SPOTREBITEĽA

V súlade s ustanovením §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 odo dňa prevzatia tovaru na základe zmluvy, ktorej predmetom je pradaj tovaru a to len v prípade, ak výrobok nie je použitý a znečistený, alebo poškodený. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

  • a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom od prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
  • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom od prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v elektronickou formou. Na odstúpenie od zmluvy týmto spôsobom je spotrebiteľ povinný tento zámer oznámiť vo vyššie uvedenej lehote a vrátiť tovar nepoškodený, neznečistený a s dokladmi, ktoré obdržal pri prevzatí tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Po uplynutí horeuvedenej lehoty nie je predávajúci povinný prijať takéto odstúpenie od zmluvy.

POSTAVENIE PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi horeuvedené platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

# X. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky sa spravujú reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

# XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje poskytnuté predávajúcemu zo strany kupujúceho budú spracované v súlade s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a budú použité výlučne na účely vybavenia objednávky. Takéto údaje budú spracované profesionálne, bezpečne a nebudú poskytnuté tretím osobám.

# XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť či dopĺňať bez predchádzajúceho upozornenia.